Lab. member


Staff

Professor

Dr. Tomohiro Ichinose

landscape ecology and planning, rural planning

Senior researcher

Ikuko Imoto

Landscape architecture, landscape ecology and planning

Project researcher

Yumi Yamada

GeoinformaticsLecturer

 • Dr. Tomoko Seki

 • Dr. Kei Uchida
 • Tomonari Yamaguchi

Senior researcher

Dr. Satoru Itagawa

Landscape ecology, ecological design

Senior researcher

 • Dr. Stefan Hotes
 • Keiko Sasaki
 • Masayoshi Nageishi

Assistant

 • Nami Sugai
 • Michiko Enomoto


Doctor course student

 • Rina Susanti
 • Keita Aragane

Master course student

 • Yuhua Huang
 • Michiya Morisaki
 • Takumi Shimizu
 • Hiroki Yuasa

Research Student

 • Matias Rodriguez

Undergraduate student

 • Yohei Higuchi
 • Hajime Koga
 • Rukan Fukui
 • Mei Hirabayashi
 • Hiroya Matsunoshita
 • Miri Murase
 • Shogo Sakai
 • Karin Sone
 • Hanami Suetake
 • Yusuke Sugata
 • Takumi Amano
 • Masaya Hanafusa
 • Momomi Noritake
 • Hanaka Ishii